Регуляторная среда

Регуляторная среда

Порядок возобновления снабжения электрической энергией потребителю

Пунктом 7.12. розділу VII ПРРЕЕ визначено, що відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено з підстав, зазначених у пункті 7.5. цього ж розділу ПРРЕЕ, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.

  1. Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем (крім випадків, визначених цим пунктом),  якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку.
  2. Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт.
  3. Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення (п.7.13. розділу VII ПРРЕЕ).

Порядок прекращения снабжения электрической энергией потребителю

Відповідно до п. 7.5. розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року за № 312 (далі – ПРРЕЕ), припинення постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

  • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед Постачальником, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.7.14. розділу VII. ПРРЕЕ).

Відповідно до п.7.11. розділу VII ПРРЕЕ у разі прийняття електропостачальником рішення про припинення або обмеження постачання електричної енергії споживачу за заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір за декількома об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об’єктами споживача, які зазначені у договорі з електропостачальником.

 

Згідно п. 4.12. ПРРЕЕ, розрахунки між споживачем та електропостачальником здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку. Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем, протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем або в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Відтак, в разі несплати споживачем рахунків за електричну енергію, передбачених договором, в терміни передбачені п. 4.12 ПРРЕЕ, – Постачальник формує такому споживачеві попередження про припинення постачання електричної енергії згідно вимог передбачених п. 7.5. розділу VII ПРРЕЕ.

Відповідно до п.11.5.12 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого від 14.03.2018 року за № 310, з наступними змінами і доповненнями (далі – КСР), електропостачальник має право звернутися до ОСР щодо припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії), з яким електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії.

ОСР не має права вимагати від електропостачальника обґрунтування причини (підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним ПРРЕЕ. У випадках, не передбаченими ПРРЕЕ, ОСР має право відхилити звернення електропостачальника, про що повідомляє електропостачальника, протягом двох робочих днів з дати отримання звернення.

ОСР повинен припинити електроживлення споживача електричної енергії протягом 10 робочих днів з дати отримання звернення від Постачальника.

Припинення електроживлення споживача електричної енергії за зверненням електропостачальника не звільняє його від виконання зобов’язань перед ОСР за договором про надання послуг з електроживлення.

ОСР повинен відновити електроживлення протягом 5 робочих днів з дати отримання звернення електропостачальника щодо відновлення електроживлення.

Порядок расчетов на розничном рынке электрической энергии и порядок оплаты за электрическую энергию

1. Расчеты за электрическую энергию и услуги, которые предоставляются на розничном рынке, между участниками этого рынка осуществляются в денежной форме в соответствии с заключенными договорами.

 

2. Услуги по распределению или передаче электрической энергии оплачиваются в соответствии с условиями договора потребителя с электропоставщиком или потребителем, или электропоставщиком на указанный в соответствующих договорах текущий счет оператора системы.

 

3. Данные, необходимые для формирования платежных документов, в том числе по объемам электрической энергии, предоставляются участникам розничного рынка администратором коммерческого учета в порядке, установленном Кодексом коммерческого учета. На основании полученных данных в соответствии с условиями договора (выбранного потребителем коммерческого предложения) стороны складывают акты приема-передачи проданных товаров и/или предоставленных услуг.

 

4. Датой осуществления оплаты за выставленным платежным документом является дата, на которую оплаченная сумма средств зачисляется на текущий счет со специальным режимом использования электропоставщика или текущий счет оператора системы распределения, открытый в уполномоченном банке.

 

5. Оплата электропоставщику стоимости электрической энергии, в том числе на основании признанной претензии, осуществляется исключительно средствами на текущий счет со специальным режимом использования электропоставщика.

Потребитель, который покупает электрическую энергию в соответствии с условиями договора у электропоставщика, осуществляет оплату за выставленным электропоставщиком счетом исключительно на текущий счет со специальным режимом использования этого электропоставщика в одном из уполномоченных банков.

 

6. В случае перечисления потребителем средств за электрическую энергию на другой счет электропоставщика последний должен вернуть эти средства по заявлению потребителя или по собственной инициативе в течение 3 рабочих дней с момента их получения или со дня получения от потребителя информации относительно банковских реквизитов потребителя.

 

7. Оплата электрической энергии осуществляется потребителем исходя из условий соответствующего договора о снабжении электрической энергии и может, в частности, быть в форме:

 

1) плановых платежей со следующим перерасчетом(окончательным расчетом), который проводится за фактически отпущенную электрическую энергию согласно данным коммерческого учета;

 

2) предварительной оплаты с окончательным расчетом, который проводится за фактически отпущенную электрическую энергию согласно данным коммерческого учета;

 

3) оплаты за фактически отпущенную электрическую энергию в соответствии с данными коммерческого учета.

 

При наличии соответствующего оборудования проведения оплаты может быть реализовано с применением карточки предыдущей оплаты.

 

8. Форма и порядок оплаты, сроки(сроки) осуществления предыдущей оплаты, плановых платежей и окончательного расчета отмечаются в договоре между электропоставщиком и потребителем о снабжении электрической энергии потребителю(коммерческому предложению к договору).

 

9. В случае применения порядка расчетов плановыми платежами величина планового платежа(или порядок ее определения), сроки осуществления плановых платежей и окончательного расчета, начало и продолжительность расчетного периода, количество плановых периодов, которые входят в состав расчетного периода, и их продолжительность отмечаются в коммерческом предложении электропоставщика.

 

После окончания расчетного периода, обусловленного в коммерческом предложении, осуществляется корректировка объемов оплаты, которая была осуществлена за этот расчетный период, в соответствии с фактическим объемом потребленной электрической энергии в течение соответствующего расчетного периода.

 

По результатам корректировки первый плановый платеж следующего расчетного периода увеличивается или уменьшается на соответствующую величину.

 

10. В случае поставки электрической энергии поставщиком универсальной услуги или "последней надежды" потребитель по взаимному согласию сторон(электропоставщика электрической энергии и потребителя) может осуществлять оплату потребленной электрической энергии в форме предварительной оплаты.

 

Бытовые потребители и субъекты хозяйствования, предметом деятельности которых является предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, в пределах предоставленных населению услуг, учреждения и организации, которые содержатся за счет средств (взносов) населения, осуществляют полную оплату стоимости объема потребленной электрической энергии, как правило, один раз по фактическим показаниям средств коммерческого учета электрической энергии в начале периода, следующего за расчетным, в соответствии с договором о поставках электрической энергии.

 

11. Выбор вида тарифа осуществляется потребителем во время выбора коммерческого предложения и может быть изменен путем избрания другого коммерческого предложения текущего электропоставщика в установленном электропоставщиком порядке или путем заключения договора с другим электропоставщиком в порядке, определенном этими Правилами.

12. Расчеты между потребителем и электропоставщиком(другими участниками розничного рынка, если они участвуют в расчетах) осуществляются согласно данным, полученным от администратора коммерческого учета в порядке, предусмотренном Кодексом коммерческого учета, об объемах поставленной, распределенной(переданной) и купленной электрической энергии. Плата за потребленную в течение расчетного периода электрическую энергию вносится не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен другой срок.

 

Счет за потребленную электрическую энергию оплачивается:

 

в течение 5 рабочих дней со дня получения счета небытовым потребителем;

в течение 10 рабочих дней со дня получения счета бытовым потребителем;

в другой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарного дня после окончания расчетного периода.

 

 

13. Для осуществления расчетов за фактически потребленную электрическую энергию электропоставщик должен сформировать и выставить потребителю платежный документ в бумажной или электронной форме(в случае согласия потребителя на получение электронного платежного документа), на основании данных коммерческого учета, полученных в порядке, предусмотренном Кодексом коммерческого учета.

 

14. Платежный документ(счет) формируется электропоставщиком за объем электрической энергии согласно избранному коммерческому предложению к договору о снабжении электрической энергии потребителю.

 

Платежные документы (счета) предоставляются электропоставщиками потребителям бесплатно.

 

Платежные документы (счета) на оплату предоставляются потребителям в соответствующих структурных подразделениях электропоставщика, через персональную страницу потребителя на сайте электропоставщика или по электронной почте, факсимильной связью, почтовой связью, курьером или другими способами с использованием информационных технологий в системе электронного документооборота в порядке, предусмотренном договором о поставках электрической энергии потребителю.

Платежный документ(счет) должен предоставляться потребителю в сроки и способ, определенные в соответствии с выбранным потребителем коммерческим предложением или условиями договора.

 

15. В случае проведения потребителем оплаты за электрическую энергию по платежному документу, оформленному потребителем, электропоставщик должен привести пример его заполнения, который размещается в уголке потребителя в пунктах приема платежей финансовых учреждений, с которыми заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании, в структурных подразделениях электропоставщика, в информационно-консультационном центре и на официальном веб-сайте электропоставщика.

 

Средства, которые поступают за такими платежными документами, учитываются на лицевом счете потребителя в счет оплаты платежных документов, сформированных системой электропоставщика.

 

16. Электропоставщики могут предлагать потребителю оплату электрической энергии плановыми декадными или месячными платежами. В случае применения оплаты плановыми платежами или оплаты за платежными документами, оформленными потребителем, электропоставщик периодически(согласно условиям договора(избранного потребителем коммерческого предложения) раз в месяц, 2, 3 или 6 месяцев) проводит перерасчет за фактически потребленную электрическую энергию и предоставляет потребителю корректирующий платежный документ.

 

За отклонение начисленных во время перерасчета сумм за фактически потребленную электрическую энергию от сумм зачисленных платежей пеня не взимается.

 

17. За несвоевременную оплату предусмотренных договором(коммерческим предложением) платежей сверх обусловленного срока потребитель платит неустойку(пеню) и другие платежи согласно законодательству и договору.

 

В таком случае отключения электроустановки может применяться лишь в случае неуплаты использованной(потребленной) электроэнергии.

 

18. В случае изменения тарифов(цен) на электрическую энергию оплата задолженности проводится по тарифам(ценам), которые действовали в период, за который платится долг.

 

19. Расчеты потребителя за электрическую энергию осуществляются за расчетный период, который, как правило, составляет календарный месяц в соответствии с условиями договора (выбранного потребителем коммерческого предложения).

 

По взаимному согласию сторон выставление платежных документов и их оплата могут осуществляться реже чем раз в месяц, если оплата выполняется за более длинный расчетный период или потребление в течение конкретного расчетного периода ниже определенного уровня или равна нулю, или чаще чем раз в месяц, если сторонам необходимо обеспечить равномерное перечисление значительных сумм средств в течение расчетного периода. Такое согласие, если оно не было предусмотрено при заключении договора, оформляется дополнительным соглашением к договору.

20. Если заключен новый договор, первый расчетный период начинается со дня начала снабжения электроэнергии и заканчивается в последний день соответствующего календарного месяца. В случае прекращения действия договора расчетный период для последнего платежа начинается с первого дня последнего календарного месяца снабжения электрической энергии и заканчивается в последний день снабжения электрической энергии.

 

21. Оплата за потребленную в течение расчетного периода электрическую энергию должна осуществляться согласно срокам, установленным договором и сформированным соответствующим участником розничного рынка платежным документом. Отмеченные сроки не могут быть меньше 5 дней со дня предоставления платежного документа потребителю.

 

22. Оплата по соответствующему платежному документу может быть осуществлена по выбору потребителя:

 

1) наличными средствами или платежной карточкой или безналичными средствами в центрах обслуживания потребителей, банках или через другие сервисы прямых платежей;

 

2) с использованием сети Интернет (интернет-банкинг);

 

3) другим способом, не запрещенным действующим законодательством.

 

23. В случае изменения тарифа излишек(переплата) оплаченной, но не потребленной электрической энергии зачисляется потребителю на его лицевой счет как авансовый платеж за новыми тарифами в следующем расчетном периоде.

 

24. В случае возникновения у потребителя задолженности по оплате за потребленную электрическую энергию стороны по взаимному согласию заключают договор о реструктуризации задолженности и оформляют график погашения задолженности, который является приложением к договору.

 

В случае отсутствия графика погашения задолженности и при отсутствии в платежном документе в реквизите назначения платежа ссылок на период, за который осуществляется оплата или превышение суммы платежа, необходимой для этого периода, эти средства, перечисленные потребителем за электрическую энергию, электропоставщик имеет право зачислить как погашение существующей задолженности этого потребителя с древнейшим сроком ее возникновения.

 

Заключение сторонами и соблюдение потребителем согласованного графика погашения задолженности не освобождает потребителя от оплаты текущего потребления электрической энергии.

25. Потребители, которые определены в установленном Кабинетом Министров Украины порядка уязвимыми, сообщают об этом поставщика универсальной услуги в заявлении-присоединении к договору о снабжении электрической энергии поставщиком универсальных услуг.

 

В таком случае размер льготной платы бытового потребителя за использованную электрическую энергию определяется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

 

Особенности расчетов между поставщиком универсальных услуг и потребителями, отнесенными к категориям уязвимых потребителей, регулируются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

 

26. Если потребитель не оплатил выставленный платежный документ или оплатил его с опозданием или если он находится в состоянии ликвидации или реорганизации и согласно плану реорганизации готовится к ликвидации, электропоставщик и оператор системы имеют право обратиться к потребителю с требованием осуществлять предварительную оплату в сумме среднемесячного платежа, установить более короткий расчетный период или обратиться с требованием о предоставлении гарантий надлежащего выполнения договорных обязательств, а потребитель должен удовлетворить такое требование.

 

Если потребитель не оплатил окончательный счет за потребленную электрическую энергию, ни электропоставщик, ни оператор системы не ограничиваются в своих правах относительно прекращения электроснабжения или распределения(передачи) электрической энергии такому потребителю в соответствии с Правилами розничного рынка электрической энергии, кроме окончательного счета, предусмотренного положениями пункта 6.1.22 главы 6.1 раздела VI Правил розничного рынка электрической энергии.

 

27. В случае освобождения помещения и/или окончательного прекращения пользования электрической энергией потребитель обязан сообщить электропоставщика и оператора системы или основного потребителя о намерении прекратить действие соответствующих договоров не позднее чем за 20 рабочих дней до дня освобождения помещения и/или окончательного прекращения пользования электрической энергией и предоставить заявление о расторжении договоров и в этот же срок осуществить уплату всех видов платежей, предусмотренных соответствующими договорами, до заявленного потребителем дня освобождения прим

 

Действие договора потребителя о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии досрочно прекращается в случае получения оператором системы от нового или от предыдущего владельца (пользователя) объекта потребителя документального подтверждения факта изменения владельца (пользователя) этого объекта.

 

Действие договора о поставках электрической энергии досрочно прекращается в случае получения электропоставщиком от оператора системы или нового или предыдущего владельца (пользователя) объекта потребителя документального подтверждения факта заключения договора потребителя о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии между оператором системы и новым владельцем (пользователем) этого объекта.

 

В таком случае действие соответствующих договоров прекращается в части поставки и распределения электрической энергии на объект, а в части выполнения финансовых обязательств сторон (возникших на дату прекращения действия договоров) их действие продолжается до даты осуществления полного взаиморасчета между сторонами.

 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления потребителем электропоставщика и (при наличии соответствующего договора) оператора системы или основного потребителя об освобождении помещения и / или окончательное прекращение пользования электрической энергией потребитель обязан осуществлять оплату потребленной на таких объектах электрической энергии и других платежей исходя из условий соответствующих договоров.

 

С новым потребителем заключаются договоры в соответствии с требованиями законодательства Украины, в частности этих Правил, после прекращения действия договоров с потребителем, который освобождает помещение, в части снабжения и распределения электрической энергии на этот объект.

 

28. Оплата услуг, предоставленных оператором системы, осуществляется по тарифам, которые устанавливаются Регулятором в соответствии с утвержденной им методикой. Тарифы на услуги оператора системы обнародуются операторами систем в порядке и сроки, определенные нормативно-правовыми актами, регулирующими функционирование рынка электрической энергии.

 

29. Порядок оплаты потребителем услуг оператора системы и услуг поставщика услуг коммерческого учета должны отвечать порядку расчетов, определенному в заключенном договоре о снабжении электрической энергии потребителю(коммерческому предложению, которое является приложением к этому договору).

 

30. Оплата услуг оператора системы согласно заключенному договору о предоставлении услуг по распределению электрической энергии между электропоставщиком и оператором системы осуществляется в форме предыдущей оплаты.

 

31. Электропоставщик включает в единый платежный документ за электрическую энергию также суммы оплаты за услуги оператора системы, если такую оплату обеспечивает электропоставщик, в том числе за услуги оператора системы передачи, и услуги поставщика услуг коммерческого учета, если оплата за эти услуги обеспечивается электропоставщиком. Информация об этих платежах должна быть указана отдельно согласно тарифам (ценам) на услуги соответствующих участников розничного рынка.

Общий порядок снятия показаний средств измерения

В соответствии с Правилами розничного рынка электрической энергии объемы потребленной электрической энергии определяются за расчетный период, который составляет 1 календарный месяц.

Объем потребленной в течение расчетного периода электрической энергии определяется в порядке, установленном Кодексом коммерческого учета (далее - ККОЕЕ).

Услуги коммерческого учета, предусмотренные тарифом на передачу/распределение электрической энергии, предоставляются операторами системы потребителям без дополнительной оплаты в рамках заключенного с потребителем договора о предоставлении услуг по передаче/распределению электрической энергии.

Услуги коммерческого учета электрической энергии, не предусмотренные тарифом на передачу / распределение электрической энергии, предоставляются операторами системы потребителям на платной основе.

Коммерческий учет электрической энергии, отобранной/отпущенной электроустановками физических лиц - членов коллективного бытового потребителя, присоединенных к электрическим сетям коллективного бытового потребителя, осуществляется в порядке, определенном уставом, правилами внутренней хозяйственной деятельности, решениями органов управления коллективного бытового потребителя и/или заключенными в установленном законодательством порядке договорами между потребителями коллективного бытового потребителя и коллективным бытовым потребителем

Следовательно, разделом 8.6. главы VIII ККОЕЕ определено следующее:

Считывание показаний со счетчиков, установленных у потребителей, может осуществляться потребителем, а также оператором системы или поставщиком услуг коммерческого учета (далее - ППКО) (в роли оператора считывания данных со счетчиков (далее-ОЗД)), в соответствии с настоящим Кодексом и условиями договора.

Индивидуальные бытовые потребители обязаны ежемесячно считывать фактические показания со всех счетчиков, установленных на объекте потребителя, для которых отсутствует возможность дистанционного считывания данных, и предоставлять их соответствующему оператору системы распределения или ППКО (в роли ОЗД) одним из следующих способов:

1) через личный кабинет на сайте оператора системы распределения или ППКО (в роли ОЗД);

2) по телефону или другими электронными средствами;

3) путем указания этих показаний в оплаченном счете;

4) через личное обращение или другим удобным и приемлемым для сторон способом согласно заключенному договору.

Считанные и переданные данные со счетчиков в течение периода, который начинается за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивается на третий календарный день следующего расчетного периода (календарного месяца), считаются данными на первое число календарного месяца.

Считанные и переданные индивидуальным бытовым потребителем показания счетчика в любой другой день календарного месяца при отсутствии переданной (считанной) с него информации путем дистанционного считывания счетчика являются исходными данными для определения данных коммерческого учета на первое число месяца путем добавления (вычитания) величины произведения среднесуточного потребления на количество дней (суток) между датой считывания показаний и первым числом календарного месяца.

В случае неполучения до начала четвертого календарного дня месяца, следующего за расчетным, показаний счетчика и при условии, что счетчик электрической энергии не оснащен средствами дистанционной передачи данных, фактический объем распределения и потребления электрической энергии по потребителю за расчетный месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления.

Если по итогам следующего месяца потребитель предоставит показания счетчика, определение фактического объема распределения и потребления электрической энергии за период указанного месяца осуществляется с учетом предоставленных показаний и показов, на которые потребителю осуществлены расчеты.

Считывание показаний (сбор данных) из счетчиков у небытовых и коллективных бытовых потребителей в случае отсутствия возможности их автоматизированного дистанционного считывания осуществляется потребителем ежемесячно на первое число месяца, следующего за расчетным. При оборудовании узлов учета средствами дистанционной передачи данных информация о показаниях счетчиков за расчетный месяц формируется соответствующим ППКО через каналы дистанционной связи.

Небытовые и коллективные бытовые потребители обязаны в течение трех календарных дней после окончания расчетного месяца предоставить оператору системы отчет о показаниях счетчиков за расчетный месяц.

В случае непредоставления потребителем (кроме индивидуальных бытовых потребителей) отчета о показаниях счетчиков за расчетный месяц в течение трех календарных дней после окончания расчетного месяца и при отсутствии переданной (считанной) из них информации средствами дистанционного считывания и передачи данных, а также при отсутствии контрольного осмотра средств коммерческого учета электрической энергии (далее - ЗКО) в течение расчетного месяца объем потребленной (распределенной) электрической энергии за расчетный месяц определяется расчетным путем с

Проверка достоверности данных ЗКО непосредственно на месте их установления обеспечивается сторонами при необходимости, но не реже чем один раз в шесть месяцев, о чем составляется соответствующий акт контрольного осмотра ЗКО.

Среднесуточный объем потребления электрической энергии для целей расчетов определяется на основе фактических данных (показов) счетчика(ов), зафиксированных за период между двумя последовательными считываниями показов, и количества дней между этими считываниями показов в аналогичном периоде предыдущего года или, в случае отсутствия соответствующих данных за предыдущий год, по согласию сторон на основе фактических данных (показов) счетчика за предыдущий расчетный месяц.

В случае использования многозонных (многотарифных) или интервальных (почасовых) счетчиков среднесуточный объем потребления определяется для каждой тарифной зоны или часа суток.

В случае проведения потребителем расчетов за потребленную электрическую энергию согласно показаниям установленного на его объекте многотарифного счетчика объем потребленной электрической энергии определяется в соответствии с удельным весом объема электрической энергии, потребленной в соответствующей зоне суток в течение расчетного периода, к общему объему потребленной электрической энергии в этом периоде.

Получить выгодное предложение
Получить выгодное предложение
Отправить запрос

ru ua
Перезвоните мне
Получить выгодное предложение
Получить выгодное предложение
Поставки в каждый уголок Украины
flash!
flash_white flash_white
г. Киев
flash_white flash_white
Закарпатская обл.
flash_white flash_white
Волынская обл.
flash_white flash_white
Киевская обл.
flash_white flash_white
Винницкая обл.
flash_white flash_white
Днепропетровская обл.
flash_white flash_white
Донецкая обл.
flash_white flash_white
Запорожская обл.
flash_white flash_white
Луганская обл.
flash_white flash_white
Львовская обл.
flash_white flash_white
Николаевская обл.
flash_white flash_white
Одесская обл.
flash_white flash_white
Ровенская обл.
flash_white flash_white
Харьковская обл.
flash_white flash_white
Херсонская обл.
flash_white flash_white
Житомирская обл.
flash_white flash_white
Ивано-Франковская обл.
flash_white flash_white
Кировоградская обл.
flash_white flash_white
Полтавская обл.
flash_white flash_white
Сумская обл.
flash_white flash_white
Тернопольская обл.
flash_white flash_white
Хмельницкая обл.
flash_white flash_white
Черкасская обл.
flash_white flash_white
Черниговская обл.
flash_white flash_white
Черновецкая обл.
Спасибо за заполненную форму! Специалист свяжется с вами в ближайшее время.